[DVAJ-326] 我打电话给Deriher时

[DVAJ-326] 我打电话给Deriher时